Ruhu Arıtmanın ve Olgunluğa Eriştirmenin Yolu

Yazılar / Tasavvuf


Ey saadet yolcusu! Şu gerçeği iyi bil ki güzel ameller işleyerek nefse karşı sürdürülen amansız savaşın ana gayesi, iyi ahlâk sahibi olmak için ruhu tüm kötülüklerden arıtmak ve olanca olgunluğa eriştirmektir.

Ruh ile nefsin gelip geçici istekleri arasında bir münasebet var mıdır? diye bir soru akla gelebilir. Hemen cevap vererek söyleyeyim ki vardır. Fakat eserimizin küçüklüğünden bu konuyu gereği gibi aydınlığa kavuşturamayacağız. Çünkü münasebet maddi değil, tersine manevî, yani aklîdir.

Aslında maksadımız bu münasebeti dile getirmek de değildir. Fakat ruh ile bedenden her biri diğerinin tesir sahası içindedir. Çünkü eğer ruh tüm kötülüklerden arınır, eksiksiz bir olgunluğa erişirse, bedenin bütün hareketleri güzelleşir ve doğru bir istikamet seyreder. Ve yine eğer bedenin hareketleri iyi olursa, bu defa da ruhta güzel haller peyda olur ve iyi huylar teşekkül eder.

Durum böyle olunca ruhu arıtmanın ve onu olgunluğa eriştirmenin tek yolu, olgun kimselerin hareketlerini alışkanlık kazanıncaya kadar tekrarlamaktır. Hatta o derece ardarda tekrarlamak gerekir ki bu davranışlar kişide âdet haline gelsin, tıpkı köklü bir huy gibi ondan ayrılmasın. İşte o takdirde kişi en ağır olan iyi amelleri işlemeyi bile hafif görmeye başlar. Mesela cömert olmayı arzu eden kimsenin takip edeceği yol, cömert birinin yaptıklarını yapmayı göze almasıdır. Cömert kimse sahibi olduğu mal ve servetinden fakir ve yoksullara bol bol vermekte midir,o da verecektir. Hatta bu hareketlerini o derecede tekrarlayacaktır ki artık onun için yoksul ve düşkünleri gözetmek, tereyağından kıl çeker gibi kolaylaşacaktır. İşte bu olgunluğu kazandığı vakit de gerçekten cömert bir kimse olmuş olur.

Yine kibirli olup da alçak gönüllü olmaya özenen kimsenin vereceği savaşta takip edeceği yol kesintiye uğratmadan alçak gönüllü kimselerin peşini bırakmamaktir.Ve yine güzel yazı yazma sanatını öğrenmeyi göze alan kimse, usta yazıcıların gittiği yollardan gitmek zorundadır.

Nihayet yine din âlimi olmayı arzı eden kimsenin, dinî ve fıkhî ilimler tahsil etmesi ve bunları tekrar ede ede iyice kafasına yerleştirmesi gerekir. Gerçi bu iş başlangıçta zordur. Fakat zamanla alim olmak isteyen kimse bu zorluklara alışır, hatta kendisinde öyle bir alışkanlık peyda olur ki din ilimlerinin ruhuna aşina olur. Böylece de din âlimi olmuş olur. Şu manada ki, ruhunda bir kabiliyet belirerek çapraşık dinî meseleleri bile kendiliğinden çözüme kavuşturmaya başlar. Dinî meselelerle uğraştıkça da din âlimliği vasfı kendisinden ayrılmaz bir karakter halini alır.

Ruh ile ilgili olan her şey böyledir.

İlmi ile amel eden gerçek din âlimliği derecesine erişmek isteyen kişi bir gecesini boş geçirmekle bu dereceden kalmayacağı gibi, bir gece fazla ilim ve ibadetle uğraşmakla da asla  dereceye erişemez. Tıpkı bunun gibi ruhen olgunluğa erişmek isteyen kişi de bir gün fazla ibadet etmekle bu olgunluğa kavuşamadığı gibi, bir gün eksik ibadet etmekle de bu olgunluğa kavuşmaktan yoksun kalamaz. Fakat ne var ki bir gün olsun ibadeti boşlamak başka günleri de davet ederek kişiyi ibadetten soğumaya sevkeder.Sonra azar azar soğuma ve uzaklaşmalar baş gösterir. Hatta öyle bir durum meydana gelir ki kişi bütün bütün tembelliğe alışır,üstelik tahsili de terkeder. Netice olarak da ilim adamı olmanın faziletini kaybeder.

(…)

Ey saadet yolcusu!… Şunu iyi bilmen gerekir ki, nefsi tedavi etmenin yolu, onu kötülük ve rezaletlerden kurtararak ahlâkî faziletlere kavuşturmaktır. Nasıl ki bedenin tedavisi, ona ârız olan hastalıkları yok etmek ve eski sıhhatine kavuşturmakla mümkün oluyorsa nefs de öyledir. Onu da hastalıklardan kurtarmak gerekir.

İnsanda asıl olan normal bir bünyeye sahip bulunmasıdır. Bu normal bünyeyi bozan, alınan eksik ve kötü gıdalar sebebiyle ârız olan hastalıklardır. İşte bu hastalıkları tedavi etmenin yolu, iyi gıda almaktır.Yine bunun gibi, her doğan çocuk normal olarak müslüman doğar. Sonradan ana-babası onu yahudileştirir veya hıristiyanlaştırır veyahut da mecüsîleştirir. Açıkçası masum çocuk, sonradan öğrendik lerinin, edindiği alışkanlıkların tesiriyle bütün kötülük ve rezillikleri kazanır.

Başlangıçta cılız ve küçücük bir varlık olarak yaratılan insan bedeni aldığı iyi gıdalarla yetişir, gelişir ve koskocaman bir insan haline gelir. İşte insan nefsi de eksik olarak yaratılır. Nefsi yetiştirmek ile olgun hale eriştirmek, onu her türlü kötülüklerden arıtmak, güzel ahlâkla donatmak ve ilimle gıdalandırmak suretiyle mümkündür.

Şöyle düşünelim: Eğer vücudumuz sağlam ve gürbüzse doktorun yapacağı iş bize sıhhatimizin devamını sağlayacak usul ve metodları öğretmektir. Eğer hasta ise bu defa da doktorun yapacağı iş, bizi eski sıhhatimize kavuşturmaktır.

İnsan nefsini de buna benzetebiliriz. Eğer nefsimiz bütün kötülüklerden arınmış ve her türlü iyi huylarla donanmış ise bize düşen vazife onun bu sıhhatini korumaya çalışmamız ve onu daha da üstün meziyetler kazandırmaya gayret göstermemizdir. Yok eğer kötülüklerle dolup taşmışsa onu hemen bu kötülüklerden arıtmaya ve eski sıhhatine kavuşturmaya bakmamız gerekir.

İnsanın normal bünyesinde ârızalar açarak onu hastalaştıran hastalıklar, zıtlarıyla tedavi edilirler. Eğer hastalığın sebebi ateş ise onu ateş kesici ilaçlarla tedavi edilebiliriz. Yok eğer soğukluk ise o zaman da ateş verici ilaçlarla tedavi edebiliriz.

Nefsimizin olgunluğa erişememesinden doğan kötülük ve rezillikleri de zıtlarıyla tedavi etmek mümkündür. Bilgisizliğin tedavisi bilgi edinmekle; cimriliğin tedavisi cömert olmakla; kibir hastalığının tedavisi alçak gönüllü olmaya çalışmakla ve nihayet nefsin aşırı şehevi arzu ve isteklerinin tedavisi de onları dizginlemekle mümkündür.

Sözün burasında şöyle bir örnek verebiliriz: Her ateş yapan hastalığı tedavi etmek için ille de ateş dindirici ilaçları kullanmak yeterli değildir. Önce hastalığın çeşidini, şiddet derecesini, devamlı olup olmadığını, az mı, yoksa çok mu ateş yaptığını bilmek ateş kesici ilacın dozunu (miktarını) tayin etmek gerekir. Eğer ilaç tam ayar muhafaza edilemezse, hastalık geçeceği yerde daha da azar.

Yukarıda saydığımız cimrilik gibi, kibir gibi ahlâkî hastalıkları da zıtlarıyla tedavi ederken ayarı kaçırmamak gerekir. Yoksa tamamen cömert olacağım diyerek bütün varını yoğunu hibe eden kişi nâmerde muhtaç duruma düşerek mahvolup gider. Yine büyüklük duygularını kökten söküp atacağım sevdasına düşen kişi alçak gönüllülüğü kazanmak şöyle dursun herkesin üzerinden gelip geçtiği bir insan seviyesine düşer. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Kısacası ahlâkî hastalıklarımızı tedavi ederken dikkat etmemiz gereken husus, ayarı elden kaçırmamaktır.    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
575 913 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 216 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 771 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 387 defa Okundu