Allah’ın Zât, Sıfat ve Fiillerinin Bir Oluşu

Yazılar / Tasavvuf

Hak Teâlâ’nın fiil ve sıfatı da zâtı gibi tektir ve asla çok olmaz. Yani, Allah’ın zâtı birbirinden ayrı bir çok iş ile irtibat kurduğu gibi, O’nun Fıil ve sıfatı da irtibat kurar. Çünkü bunlar hâriçte zâtın aynısıdır. O hâlde, tıpkı zâtın birçok şey ile irtibât kurması sebebiyle bir çok zâtın görünmesi gibi, Allah’ın sıfat ve fiili de aynı irtibat sebebiyle birçok olarak görünür. Mesela Allah’ın Fiil’ı ezelden ebede kadar bir tek fiildir. “Bizim emrimiz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir” (el-Kamer, 54/50).
Ancak bu fiil muhtelif şeylerle alâka kurunca o Fiil de birden çok görünür. Zât bütün zıtları kapsayıcı olduğu gibi, Fiil ve sıfat da zıtları kapsayıcıdır. Nitekim bu anlatıldı. Bu sebeple bir Fiil bir yerde ihyâ (diriltme) olarak görünür, başka bir yerde ‘ıse öldürme şeklinde görünür. Aynı fiile bir yerde “ikrâm” ve “nimet vermek” derler. başka bir yerde “elem vermek” ve “intikâm” adını verirler.
Allah’ın sıfatı olan Kelâm (konuşma) da aynı şekilde tektir. Allah Teâlâ ezelden ebede kadar aynı tek kelâm ile konuşmaktadır. Çünkü konuşamamak ve süküt O’nun hakkında câiz değildir. Aynı tek kelâm, muhtelif yerlerle irtibâtından dolayı birçok kelâm (söz) ve birbirine zıt zaman kalıbı olarak görünür. Ona bazen emir derler, bazen nehy (yasaklama), bazen isim derler, bazen harf. Bu şekilde devam eder.
Bu sebeple âlimler “Allah Teâlâ’nın üzerinden zaman geçmez” demişlerdir. Çünkü ezelden ebede kadar (tüm zamanlar) Allah Teâlâ’ya göre şimdiki bir ândır. O’na göre geçmiş ve gelecek zaman yoktur. Ancak o bir ân içinde birçok iş meydana gelir ve farklı şeyler varlık sahasında görülür. O tek ân, bu irtibattan dolayı birçok ân ve birçok zaman gibi görünür.
Allah’ın zâtının aynısı olan varlığı (vücüdu) da böyledir. 0, nokta gibi hakîkî basittir (sâdedir). Asla parçalanmaz ve bölünmez. Ancak birçok şeyle irtibâtından dolayı geniş ve yaygın görünür.
Şunu söylemek doğru olmaz: Mademki “suver-i ilmiyye” (eşyanın, Allah’ın ilmindeki şekilleri) Allah’ın zâtının onlarla irtibâtı ve nisbeti sebebiyle zât aynasında sâbit ve mevcüd olarak görünmektedirler, ayrıca bu suver-i ilmiyye ilâhî isim ve sıfatların aynaları olup isim ve sıfatlar bu suver-i ilmiyyenin aynalannda görünürler ve vech-i hâssıdırlar, o hâlde suver-i ilmiyye de zâtta kabul edilmelidirler. Hem bir şeydir, hem de o şeyin gayrıdır.
Bölünme ve parçalanmanın bundan başka anlamı yoktur.
(Böyle söyleyen kişiye karşı) deriz ki, bu problemin çözümü ve cevabı birkaç mukaddimeye bağlıdır:
1. 0 nokta mevcüddur ve asla bölünmez. Tıpkı hakîkî filozofların ve diğerlerinin söylediği gibi.
2. Geometri delilleriyle sâbit olan bilgiye göre, dâirenin merkezi noktadır ve bu nokta kesinlikle bölünmez.
3. Yine geometri kurallarından bilindiği gibi, dâirenin merkezinden çevresine (dış çeperine) veya çevresi üzerindeki noktalara ulaşacak şekilde çizgiler çekilebilir. Bu durumda çizginin başlangıcı nokta olduğu gibi, bitiş yeri de nokta olur.
Bu üç mukaddime anlaşıldıktan sonra bilesin ki, nokta, kendisinden birçok çizginin çıkması mümkün olmakla berâber ve gerçek çokluğun (kesretin) başlangıç yeri (merkezi) olmasına rağmen, kendisinin birliğine ve sâdeliğine bir kusur gelmez, aynı şekilde bölünmezliği üzere sâbit kalır. O hâlde, Hak Teâlâ’nın varlığı vehmî kesretin (âlemdeki hayâlî çokluğun) başlangıç )yeri ve merkezi olsa, birçok şey onun zât aynasında sâbit olarak vehmedilse, bu durum Allah’ın sâdeliğine zarar vermez, önceki şekilde sırf birliği üzere sâbit olur. Kâinâttaki şeylerin var oluşu ile kendi zât, sıfat ve isimlerinde bir değişme olmayan Allah Teâlâ’yı tesbih ve tenzîh ederim.
Şeyh (Muhyiddin İbnü’l-Arabî), Allah ondan râzı olsun, el-Fütübâtü’l-Mekkiyye isimli eserinde şöyle demiştir: “Dâircnin merkez noktasından çeperine doğru çıkan her çizgi yanındaki diğer çizgiye eşittir ve çeperdeki noktada sone erer. Merkez nokta ise, kendisinden çepere doğru çıkan çizgiler ne kadar çok olsa da kendi hâlindedir, artmaz. Bir zâttan birçok şey ortaya çıkmıştır, oysa o zâtta artış ve çoğalma olmamıştır. Öyleyse birden sadece bir çıkar diyen kişinin sözü bâtıl ve geçersiz olur”.
İmam Rabbani Risaleleri (Ma’arif-i Leduniyye)
Çev.Prof.Dr. Necdet Tosun
Sayfa.171,173
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
575 913 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 216 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 771 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 387 defa Okundu