MÂNEVÎ FEYZ TALEBİ

Yazılar / Tasavvuf

MÂNEVÎ FEYZ TALEBİ

Yazar:Kadir ÖZKÖSE, Kategoriler:142.Sayı,Sûfî Perspektif


Müride düşen yegâne görev¸ her nerede olursa olsun feyiz dalgalarına dâhil olduğunu bilmektir. Hayatının her anını imtihan bilinci ile geçirmek¸ anı yaşamak¸ zaman ve mekânın sorumluluklarını yerine getirmek feyiz dalgalarının çoğalmasını sağlamaktadır. Mürşidinden ilâhî feyzi talep edenler kalp gözünü açmalı¸ kalbinin derinliklerine nazar etmeli¸ kalbini mürşidin kalbine bağlamalı ve feyzin gönlüne akışını hayal etmelidir. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) muhabbet nurlarının¸ mürşidin gönlünden müride yansımasını¸ hayat verici bir özelikteki pir n
Doğrudan Allah'tan gelen feyze "feyz-i ilâhî" denirken¸ şeyh ve müritlere¸ silsilede yer alan meşâyıh-ı kiram vasıtasıyla gelen feyze; "feyz-i isnâdî" adı verilmektedir. Tarikat ehli bu feyzi elde etmek üzere¸ silsile-i şeriflerini okuyup silsiledeki sâdâtın ruhlarına Kur'ân hediye ederler. Çünkü seven sevdiklerinin yâdını canlı tutar.Zira sevmek bir sanattır. Allah sevgisi¸ Rasûlullah'a duyulan muhabbet¸ Allah dostlarına hayranlık¸ anne ve babaya hürmet¸ evlat sevdâsı¸ kardeşlik ve ihvân muhabbeti¸ paylaşma kültürü ve fedakârlık ruhu sevginin boyutlarıdır. Sevgi sanatı bir terbiye ve eğitim ürünüdür. Yaşanabilir dünya kurmanın yolu muhabbet merkezli bir yaşam sürmekten geçmektedir. İlâhî aşka giriftar olanlar ve aşk terbiyesinden geçenler¸ maddiyat ve menfaat odaklarına dönüşmez¸ şehvet ve şöhretle tanışmaz¸ bencil ve hodbin ruha bürünmezler. İşte feyiz denen ulvi bereket¸ muhabbetin sahilsiz enginliklerine ulaşanlara nasip olmaktadır.
Feyze Mazhar Olmak
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)'ye göre ihlas¸ edep ve muhabbet feyiz elde etmenin üç temel şartıdır. Tarikat eğitiminin gayesi müridi ihlâsa büründürmek¸ edebi şiar edindirmek ve muhabbet ehli olmasını sağlamaktır. Böylesi bir kıvama erenler ilâhî feyze mazhar olur¸ mürşidin iltifatına erer¸ kalbî duyarlılığı elde eder. Mürit¸ şeyhini kemal ehli görür¸ şeyhinin suretinde tecellî eden Hak nuruna müştak olur. Müridi mürşide bende kılan onun şekli veya şemâili değil¸ onun suretinde tezahür eden ilâhî nurdur. Şeyhin alnında beliren secde izi¸ hal ve hareketlerinde görülen sünnet ölçüsü¸ hüküm ve kararlarındaki feraset¸ bakışlarındaki basîret ve sohbetlerindeki ilmî derinlik kendilerine saygı duyulması¸ biat edilmesi¸ sevgi beslenmesini sağlayan temel ölçütlerdir. Müridin mürşidine sevgisi onu kör ve sağır eder.
Muhabbet¸ müridin bâtınından mürşidin içine akan¸ mânevî bir nehirdir. Mürit onun sayesinde mürşidinden devamlı olarak feyz alabilme imkânını elde eder.Bu mânevî nehrin ve feyzin genişliği¸ müritteki muhabbetin az veya çokluğuna bağlıdır.Çünkü bazen muhabbetin coşması ve artması anında o mânevî nehir¸ deniz gibi olup müridin kalbi¸ mürşidin tarafına teveccüh eder.Allah dostlarının gözünden uzak olmak¸ Hakk'ın gözünden düşmeğe sebep olur.Diğer yandan mürşidin huzurunda gafletten uzak durmak ve vukûf-ı kalbîyi muhâfaza etmek kişiyi feyze mazhar kılar. Kalbini mürşidinin kalbine muhabbet ile bağlayanlar¸ şeyhinin ruh dehlizine erip kalbî derinliklerine vasıl olanlar¸ şeyhinin iltifatlarına mazhar olurlar. Tüm yeryüzüne yansıyan güneş ışınları gibi mürşidin feyiz şuaları da müridin tüm iç katmanlarına sirayet eder. Mürşidin nazar-ı iltifâtı müridin talebine bağlıdır. Maksadına erişip hakîkati bulanlar ancak arayanlardır. Şeyhinin kemâlini idrak eden müridinşeyhini emsalsiz olarak görmesi¸mürşidinin kendisini Allah ve Resulüne bende kılmak için mücadele ettiğini bilmesi gerekmektedir.
Tecellî Feyzi
Müride düşen yegâne görev¸ her nerede olursa olsun feyiz dalgalarına dâhil olduğunu bilmektir. Hayatının her anını imtihan bilinci ile geçirmek¸ anı yaşamak¸ zaman ve mekânın sorumluluklarını yerine getirmek feyiz dalgalarının çoğalmasını sağlamaktadır. Mürşidinden ilâhî feyzi talep edenler kalp gözünü açmalı¸ kalbinin derinliklerine nazar etmeli¸ kalbini mürşidin kalbine bağlamalı ve feyzin gönlüne akışını hayal etmelidir. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) muhabbet nurlarının¸ mürşidin gönlünden müride yansımasını¸ hayat verici bir özelikteki pir nazarı olduğunu şu şekilde ifade eder:
Feyz-i nazarı pîr-i meyin eyledi ihyâ
Doldu dil-i dîvâneyeenvâr-ı muhabbet
İlâhî feyizlerin akışı her an Allah'ı zikre ve O'ndan aslâ gâfil olmamaya bağlıdır. Feyzin tadına varanların kalp sızısı güçlü¸ niyaz ve yakarışları kesintisiz¸ muhabbetleri doludizgindir.
Bir çeşmenin başına
Bir testiyi koysalar¸
Kırk yıl anda durursa
Kendi dolası değil
diyen Yunus Emre¸ hakîkat çeşmesinden kalp testimizi doldurabilmek için harekete koyulmak¸ gayreti elden bırakmamak¸ bekleyip durmayı değil harekete geçmeyi tavsiye etmektedir.
Âşık oldum erene ermek ile
Hakkı buldum ben eri bulmak ile
Haktan imiş cânlara cümle nasip
Olmaz imiş Kâ'be'ye varmak ile
Bir göl idim kıldı erenler nazar
Deniz oldum dört yana ırmak ile
diye tekrar seslenen Yunus Emre¸ erenlerin nazarı ile katrenin deryaya vasıl olduğundan bahsetmektedir.
Tasavvufî terbiye açısından mürşidin müride tesir halkasını¸ müridin şeyhinden istifade boyutunu feyiz dalgası olarak değerlendirdikten sonra feyiz anlayışının varlık boyutuna da dikkat çekerek makalemizi özetlemek istiyorum. "Birden bir çıkar" anlayışı gereğince "Kuntu kenzenmahfiyyen"¸ "Mutlak gayb"¸ "Enkeru'n-Nekerât"¸ "Amâ'¸ "Ehadiyyet" ve "Lâ Taayyun" mertebesi ile ifade edilen ilâhî zâtınzâtatecellîsi sonucu Hakîkat-i Muhammediyyevücûda gelir. Gerçekleşen bu tecellîye "feyz-i akdes" denir. Nûr-i Muhammedî mertebesinde ilâhî isim ve sıfatların mücmel/toptan tecellî etmesine feyz-i akdes denir. Bir sonraki varlık mertebesi olan "a'yân-ı sâbite"deki ilâhî isim ve sıfatların şehâdet âlemine/görünen âleme ayrı ayrı tecellî etmesine "feyz-i mukaddes" adı verilir. Buna göre varlıkların zuhûr etmesi ancak Allah'ın tecellî feyziyle mümkün olmaktadır. Feyzin gelip gidişi¸ sürekli olarak yenilenmesi öylesine şaşırtıcı bir hızla gerçekleşir ki¸ hiç kimse bunun farkında bile olamaz. Gelişiyle gidişi sanki aynı anda gerçekleşiyormuş gibi son derece hızlıdır.
Feyzin Kaynağı
İbnü'l-Arabî'ye göre bütün var­lıklar¸ belli bir kaynaktan çıkıp akan bir su gibi Mutlak Zât'tançıkıp akmaktadır. Her­hangi bir kesintinin söz konusu olmadığı bu akışta varlık her an kaynağına muh­taçtır ve her an O'ndan aldığı destekle varlığını sürdürmektedir. Bundan dolayı bir akışın eseri ve bir taşmanın so­nucu olan varlık da aslında bilgi gibi ilâhî bir feyizdir.
Kişinin gayreti¸ çabası¸ aklî ve zihnî melekeleri ile elde edilen ilimlere kesbî/mükteseb/sonradan kazanılanilimler adı verilirken; gayretle birlikte keşf¸ ilham¸ feyz¸ müşâhede ve mükâşefe yoluyla elde edilen ilimlerevehbî/mevhûb/Allah vergisi ilimler adı verilir.Fuyûzât dediğimizAllah vergisi olan bu bilgiler¸ aklın idrak alanının üstünde bulunmaktadır. "Füyûzât" denilen bu bilgileri¸ ehl-i zâhir değil ehl-i bâtın olan mükâşefe ve müşâhede erbabı elde ede­bilir. Feyzin kaynağından ge­len bilgiler sırra¸ oradan ruha¸ oradan da nefse ulaşır. İlâhî feyz kesintisiz olduğundan veliler aracılığıyla sürekli olarak insanlara ulaşır. Keşf ve ilham yoluyla bilgi elde etmeye "istifâza"¸ "tefeyyüz"¸ "ahz-ı feyz" denirken¸ bu ilmin gönüllere aksetmesine "ifâza" adı verilmektedir. İlahî feyzin insanlara ulaşmasında aracı olmaları bakımından melekler¸ peygamberler ve velîler de feyzin kaynağı sayılır.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
3 596 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 028 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
2 768 defa Okundu