YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

Yazılar / Sureler
Yasin suresi kaç ayettir? Yasin suresi ne anlatıyor? Yasin-i Şerifin fazilet ve sırları nelerdir? Yasin suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı… Yasin suresini okumanın fazileti ve Yasin suresi ile ilgili hadisler neler? Yasin suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Yasin-i şerif hakkında bilinmesi gereken herşey…
Yasin-i şerif (Yasin suresi), Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir. Mekkî surelerden olup Cin sûresinden sonra nazil olmuştur. On iki ve kırk beşinci âyetlerinin Medine’de nazil olduğuna dair rivâyetler vardır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’n Dili, İstanbul 1971, V, 4002).
Yasin suresi İslâm toplumlarında mühim bir yere sahiptir. “Kur’an’ın kalbi” olarak nitelenen “Ya Sin” suresinin okunmasında büyük faziletler ve faydalar bulunmaktadır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21).
Yasin suresi hakkında metnimizde sizler için hazırladıklarımız:

YASİN SURESİ ARAPÇA
    
YASİN SURESİ TÜRKÇE OKU
 1.  Yâsîn
 2.  VeI Kur’ân-iI hakîm
 3.  İnneke IemineI mürseIîn
 4.  AIâ sırâtın müstakîm
 5.  TenzîIeI azîzirrahîm
 6.  Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn
 7.  Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn
 8.  İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
 9.  Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn
 10.  Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn
 11.  innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 12.  İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 13.  Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn
 14.  İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn
 15.  KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn
 16.  KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn
 17.  Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn
 18.  KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
 19.  KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
 20.  Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
 21.  İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
 22.  Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
 23.  Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn
 24.  İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
 25.  İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 26.  KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn
 27.  Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
 28.  Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
 29.  İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 30.  Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
 31.  EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
 32.  Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 33.  Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn
 34.  Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
 35.  Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
 36.  SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn
 37.  Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
 38.  Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
 39.  VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
 40.  Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
 41.  Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
 42.  Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
 43.  Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
 44.  İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
 45.  Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
 46.  Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn
 47.  Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
 48.  Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn
 49.  Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
 50.  FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
 51.  Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
 52.  KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
 53.  İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 54.  FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn
 55.  İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
 56.  Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
 57.  Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
 58.  SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
 59.  VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
 60.  EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
 61.  Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 62.  Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn
 63.  Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
 64.  lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
 65.  EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
 66.  VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
 67.  VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
 68.  Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn
 69.  Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn
 70.  Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
 71.  EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
 72.  Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn
 73.  Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
 74.  Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
 75.  Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
 76.  FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn
 77.  EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
 78.  Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
 79.  KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
 80.  EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
 81.  EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
 82.  İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
 83.  FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.
YASİN SURESİ DİNLE – FATİH ÇOLLAK (YASİN SURESİ)

YASİN SURESİ MEALİ
 • 1: Yâ, Sîn.
 • 2: Yemin oIsun o hikmetIerIe doIu Kur’an’a ki,
 • 3: Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen eIçiIerdensin;
 • 4: Dosdoğru bir yoI üzerindesin.
 • 5: Azîz ve Rahîm’in indirdiği üzeresin.
 • 6: BabaIarı uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderiIdin.
 • 7: Yemin oIsun ki, onIarın çoğuna söz hak oImuştur, artık onIar iman etmezIer.
 • 8: Biz onIarın boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kaIkıktır.
 • 9: ÖnIerine bir set, arkaIarına da başka bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.
 • 10: Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.
 • 11: Sen ancak o zikire/Kur’an’a uyan ve görmediği haIde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir ödüIIe müjdeIe!
 • 12: Biz, yaInız biz, öIüIeri diriItiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.
 • 13: OnIara o kent haIkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.
 • 14: Hani, biz onIara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. ŞöyIe demişIerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!”
 • 15: Kent haIkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yaIan söyIüyorsunuz.”
 • 16: DediIer: “Rabbimiz biIiyor ki, biz size gönderiImiş eIçiIeriz.”
 • 17: “Bize düşen, açık bir tebIiğden başka şey değiIdir.”
 • 18: DediIer: “Sizin yüzünüzden uğursuzIukIa karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıkIı bir azap kesinIikIe dokunacaktır.”
 • 19: DediIer: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganIığa, aşırıIığa sapmış bir topIuIuksunuz.”
 • 20: Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topIuIuk, bu eIçiIere uyun!”
 • 21: “Sizden herhangi bir ücret istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar.”
 • 22: “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O’na döndürüIeceksiniz.”
 • 23: “O’ndan başka tanrıIar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorIuk/zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar.”
 • 24: “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim.”
 • 25: “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!”
 • 26: “Gir cennete!” deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?
 • 27: Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı.”
 • 28: Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.
 • 29: OIan, sadece korkunç titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.
 • 30: Yazık şu kuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.
 • 31: GörmediIer mi, kendiIerinden önce nice nesiIIeri heIâk ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.
 • 32: Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.
 • 33: ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.
 • 34: Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;
 • 35: Ki onun ürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?
 • 36: Şanı yücedir o AIIah’ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.
 • 37: Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.
 • 38: Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.
 • 39: Ay’a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı/birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi gibi geri döner.
 • 40: Güneş’in Ay’a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
 • 41: ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.
 • 42: OnIar için gemiIere benzer, binecekIeri başka şeyIer de yarattık.
 • 43: Eğer diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.
 • 44: Ancak bizden bir rahmet oIarak bir süreye kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.
 • 45: OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!” deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.
 • 46: Çünkü RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.
 • 47: OnIara, “AIIah’ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!” dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah’ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu.”
 • 48: Bir de şöyIe derIer: “Eğer doğru sözIüIer iseniz, bu tehdit ne zaman?”
 • 49: Sadece korkunç titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.
 • 50: O zaman ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.
 • 51: Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar.
 • 52: ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer doğru söyIemişIer.”
 • 53: Topu topu korkunç titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.
 • 54: O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, sadece yapıp ettikIerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.
 • 55: O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.
 • 56: KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.
 • 57: Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.
 • 58: Rahîm Rab’den bir de sözIü seIam!
 • 59: Ey günahkârIar! Bugün şöyIe ayrıIın!
 • 60: Ey âdemoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?
 • 61: “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!” demedim mi?
 • 62: Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?
 • 63: AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!
 • 64: İnkâr edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!
 • 65: O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.
 • 66: DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıI görecekIer?
 • 67: DiIesek, onIarı oIdukIarı yerde hayvana çeviririz. O zaman ne iIeri gitmeye güçIeri yeter ne de geri dönebiIirIer.
 • 68: Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HâIâ akıIIarını işIetmiyorIar mı?
 • 69: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan başka şey değiIdir;
 • 70: Diri oIanı uyarsın ve inkârcıIar üzerine söz hak oIsun diye indiriImiştir.
 • 71: GörmediIer mi, eIIerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanIar yarattık da onIar, bu hayvanIara sahip oIuyorIar.
 • 72: O hayvanIarı bunIara boyun eğdirdik. OnIardan binekIeri vardır ve onIardan bir kısmını da yiyorIar.
 • 73: O hayvanIarda bunIar için birçok yararIar var, içecekIer var. HâIâ şükretmiyorIar mı?
 • 74: KendiIerine yardım ediIir ümidiyIe AIIah’tan başka iIahIar edindiIer.
 • 75: Oysaki, o iIahIar bunIara yardım edemezIer. Tam aksine, bunIar, o iIahIara hizmet eden orduIar durumundadır.
 • 76: Artık onIarın sözü seni üzmesin! Biz onIarın sır oIarak tuttukIarını da açıkIadıkIarını da biIiyoruz.
 • 77: Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesiImiştir o.
 • 78: Kendi yaratıIışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyIe diyor: “Şu çürümüş kemikIere kim hayat verecek?”
 • 79: De ki: “OnIara hayatı verecek oIan, onIarı iIk kez yaratandır. O, bütün yaratıImışIarı/her türIü yaratmayı çok iyi biImektedir.”
 • 80: O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
 • 81: GökIeri ve yeri yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi biIen AIîm, sürekIi yaratan HaIIâk O’dur.
 • 82: O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söyIemektir: “OI!” Artık o, oIuverir.
 • 83: Herşeyin kaynağı/egemenIiği eIinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O’na döndürüIeceksiniz.
YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER
Yasin suresi ile ilgili hadisi şerifler…
 • Yasin Suresi Kuran’ın Kalbidir
“Yâsin sûresi Kur’an’ın kalbidir, Fâtiha sûresi Kur’an sûrelerinin en faziletlisidir, Âyetü’l-Kürsî Kur’an âyetlerinin efendisidir, Kul hüvellahü ahad sûresi Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 26)
 • Kuran’ı On Kere Okumuş Kadar Sevap Yazılır
“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21).
 • Günahları Siler
“Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz” (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).
Efendimiz (s.a.v.) buyurur:
“Ölülerinizin yanında Yâsîn’i okuyun.” (İbn Mâce, Cenâiz 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26)
YASİN SURESİ’NİN FAYDALARI HAKKINDA BAZI RİVAYETLER
 • “Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)
 • “Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınnız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20)
 • “Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’mmin mağfiret olunur.” (Beyhakî, Şuab, II, 480)
 • “Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devvam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218)
 • “Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar.” (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.)
 • “Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır.”(Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.)
 • “Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yasin okursa, o gece bağışlanır.” (Darimi, Fezailü’l-Kuran, 21, no. 3420; Beyhaki, Şuabü’l-İman, 2/480.)
YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI
 • Yasin Sûresi okuyunuz. Çünkü onda on türlü bereket vardır;
 • Aç kimse okursa doyar.
 • Çıplak bir kimse okursa giyinir.
 • Bekâr okursa evlenir.
 • Korku içindeki okursa emniyyete kavuşur.
 • Mahzun okursa ferahlar.
 • Sefere çıkan bir kimse okursa seferinde Allah’ın yardımına mazhar olur.
 • Bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur.
 • Meyyite okunursa azâbı hafifler.
 • Susuz kalan okursa susuzluğu gider.
 • Hasta okursa şifâ bulur.” (Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları)
YASİN SURESİNİN KONUSU NEDİR?
Sûrede üç ana mevzu üzerinde durulur.
1) Öncelikle Rasûlullah (s.a.v.)’e hitap edilerek, kesinlikle peygamber olduğu ve ona indirilen Kur’ân-ı Kerîm’in de Allah’tan geldiği beyân edilir. Efendimiz (a.s.)’ı, İslâm’ı tebliğ ederken müşriklerden gördüğü eziyetlere sabredip katlanmaya teşvik ve teselli etmek için önceki peygamberler ve onlara inananların mücâdelelerinden dikkat çekici misâller arz edilir.
Bunun en güzel misâllerinden biri, dini uğruna canını fedâ edip şehâdet şerbetini içen Habîb-i Neccâr’ın kıssasıdır. Bu misâllerde aynı zaman da inkârcılara da ciddi bir ikaz ve tehdit vardır.
2) İkinci olarak sûrede Allah’ın varlığını, birliğini, nihâyetsiz ilim ve kudretini gösteren kevnî delillere ve Allah’ın insanlığa olan müstesnâ lutuflarına yer verilerek beşeriyet tevhide çağrılır.
3) Üçüncü olarak da âhiret gerçeği işlenir. Ölüm ve kıyâmetten, mahşerden, cennet ve cehennemden son derece canlı; bir taraftan ümitlendiren, bir taraftan korkutan manzaralar sunulur. Neticede insanın dikkat nazarı, kendi yaratılışı üzerine çekilerek, hiç olmazsa buradan hareketle göklerin ve yerin melekûtuna, açık ve gizli hükümranlığına sahip olan Allah’ın birliğini, kudret ve azametini anlaması istenir.
           İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

          PARAPSİKOLOJİ I METAPSİŞİK I BİOENERJİ I ASTRAL SEYAHAT

              METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER    Metafizik Hizmetlerimiz

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

✔ Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek
✔Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek
✔ Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi
✔ Manevi Arınma
✔ Büyü Tespiti ve Büyü Çözme
✔ Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma
✔ Negatif Blokajların Kaldırılması
✔ Bolluk ve Bereketin Artırılması
✔ Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları
✔ Bilinçaltı Temizlik
✔Özgüveninizi Artırma Terapisi
✔Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması
✔Evlilik Analizi 
✔Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak
✔Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek
✔Metafizik Hasdalıkların Tedavileri 
✔Metafizik Aura ve Çakra Temizlik Terapisi
✔Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi 
✔Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması

🔘  Metafizik Eğitimlerimiz   🔘

#Hadım_Daveti
#Kulak_Hüddamı
#Havas_Eğitimi 
#Meleklerle_İletişim 
#Ledun_İlmi 
#Bioenerji_Eğitimi
#EFT_Eğitimi
#Okültizm
#Parapsikoloji
#Paranormal
#Psişik

Öɴᴇᴍʟɪ ᴅᴜʏᴜʀᴜ :

# Enerji ve Aura calışmalarımız uzaktan Dua ile yapılmaktadır. Kesinlikle büyü içerme mektedir. islami Metafizik çalışmalardır.

ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ ʙɪᴏᴇɴᴇʀᴊɪ ᴠᴇ ɪsʟᴀᴍɪ
ᴍᴇᴛᴀғɪᴢɪᴋ ᴜᴢᴍᴀɴɪᴍɪᴢ sᴀʏɪɴ ᴅᴇɴɪᴢ ᴇʀᴇɴ ɪʟᴇ
ɪʀᴛɪʙᴀᴛᴀ ɢᴇᴄᴇʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢ
ᴅᴀɴɪsᴍᴀ ʜᴀᴛᴛɪᴍɪᴢ
ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴅᴀɴ ᴀʀᴀʏᴀʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢ
+90 539 881 84 34

MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
1 339 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
1 793 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
1 115 defa Okundu