Medyum Olmak İçin Bulunması Gereken Yetenekler

Yazılar / Dua Kapısı

Medyumun Görevleri Nelerdir?

Medyumlar kişilerin gelecekte daha iyi bir şekilde yaşamaları için büyüler veya vefkler yapmaktadır. Medyumlar kötü amaçlı yapılan büyülerin bozulmasında da görev almaktadır. Bunun yanı sıra ruhani varlıklarla iletişim halinde olup insanlara bu varlıkların söylediklerini aktarmakla da görevlendirilmektedir Medyumluk mesleğinin en iyi şekilde yapılması için Havas ve Ledün ilimlerinin de bilinmesi gerekir.

Medyum Türleri

Aşağıda medyumların yaptıkları faaliyetlere göre çeşitleri yer almaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Sezgisel olarak güçlü olan medyumlar hisleri ile hareket ederek olayların şekillenmesine yardımcı olur.
 • Mekanik medyumlar ise teorik bilgiler ile hareket ederek insanların yaşamlarına yardımcı olmaktadır.
 • Otomatik medyumlar, kendi iradeleri doğrultusunda işleri yapmaz. Yazılı bilgiler ve donanımlar ile insanların hayatlarına dokunurlar.
 • Fiziksel medyumların üstün yetenekleri vardır. Bu yüzden paranormal yetenekleri ile büyülerini yapmaktadırlar.
 • Zihinsel medyumlar sadece ruhani varlıklar ile iletişime geçerek insanlar arasında iletişim aktarımı yapmaktadır.

Medyum Olmak İçin Neler Mümkündür?

Medyum olmak için sertifika veya diplomaya gerek yoktur. İşinde uzman olan medyumların hepsinin doğuştan gelen yetenekleri ve hisleri vardır. Medyumluk mesleğinin icra edilmesi için 6. hissin çok kuvvetli olması gerekir. Medyumlar her zaman işlerini yaparken insanların hayatlarına iyi yönde dokunmalıdır. Kötü amaçlar için büyüler yapılması medyum olmada hiçbir artı özellik kazandırmamaktadır. İyi medyumlar ruhani varlıklarla en iyi şekilde irtibat haline geçebilmelidir. Bu sayede insanlar ile doğa üstü varlıklar arasında bağlantı sağlayabilme becerisine sahip olurlar.

Medyumların Elde Ettiği Gelir Ne Kadar?

Medyumların işinde profesyonel bir şekilde olmaları için öncelikle kalp gözlerinin her daim açık olması gerekir. Kalp gözleri açık olan ve hisleri çok güçlü olan medyumlar insanların geleceklerini de görerek onları iyi yönde yönlendirmektedir. İşinde uzman olan medyumların aldıkları maaş yüksektir. Özellikle 15 Bin TL maaş almaktadırlar. Bu tutar 60 Bin TL’ye kadar da çıkmaktadır. Medyumlar çalıştıkları süreye göre de yüksek maaşlar almaktadır. Örneğin, 10 yıl çalışan bir medyum yaklaşık olarak 112 Bin TL maaş alabilmektedir. Alınan maaş tecrübe ve donanıma göre farklılık gösterir.

Medyum Olmak İçin Bulunması Gereken Yetenekler

Medyum olmada gerekli olan yeteneklerden birisi, geçmişi ve geleceği görebilmektir. Ayrıca işinde uzman olan medyumlar başka alemler ile de ilişki içerisinde olmalıdır. Yani ruhani varlıklar ile ruhen iletişimlerini çok kuvvetli yapmalıdırlar. Yetenekli bir medyumun aynı zamanda 6. hislerinin ve kalp gözlerinin açık olması gerekir. Bu doğrultuda insanların gelecekleri hakkında fikre ve bilgiye sahip olabilmektedirler. Özellikle Havas ve Ledün ilimleri hakkında da yeterli düzeyde donanımı ve bilgiyi elde etmelidirler.

Medyumların Yeteneklerini Kullanması

İşinde uzman olan medyumlar ve para amacı gütmeden insanların hayatlarının daha iyiye gitmesini isteyen medyumlar her zaman yeteneklerini doğru ve olumlu işler için kullanmalıdır. Kötü niyetle yeteneklerini kullanan medyumlar kendilerine zarar vermekle kalmazken, aynı zamanda insanların hayatlarında da geri dönüşü olmayan hatalar yapabilmektedir. İyi bir medyum olmak için insanların lehine bir şekilde yeteneklerin kullanılması gerekir. Bunun için de her büyü yapıldığı zaman medyumların iyi niyetler içinde olması gerekir.

Medyumların Belirtileri Nelerdir?

İnsanlar doğuştan gelen üstün yetenekleri ve hisleri sayesinde medyum olduklarının farkına varabilir. Özellikle ilk başta medyumların belirtileri arasında doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime geçmek gelmektedir. Her insan bu irtibatı sağlayamaz. Bu yüzden medyumların en önemli belirtilerinden birisi de ruhani varlıklarla iletişime geçmektir. Bunun dışında medyumlar insanların iradelerini de etkisi altına alabilmekle tanınmaktadır. Bu özelliği bulunan medyumlar, nesneleri ve insanları etkisi altına alarak onlara her şeyi yaptırabilmektedir. Bu belirtilerin farkına varılmasından sonra alimlerden ve ilim insanlarından eğitim alınarak medyumluk mesleği icra edilebilmektedir.

Medyum İle Geçmiş Ve Gelecek İlişkisi

İşinde uzman olan medyumlar maneviyat yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yani medyumlar doğuştan gelen sezgileri ve derin algılama özellikleri ile insanların geçmişleri ve gelecekleri hakkında bilgi sahibi olur. Medyumlar 6. hisleri sayesinde özelikle insanların gelecekte ne gibi olaylarla karşı karşıya kalacaklarını önceden bilerek kişilerin yaşamlarına olumlu yönde dokunmaya çalışır. Doğuştan gelen yetenekler ve özel hisler olmadığı zaman hiçbir medyum kişilerin geçmişleri ve gelecekleri hakkında detaylara ulaşamaz. Bu özellik tamamen doğuştan Allah tarafından medyumluk mesleğini icra edenlere bahşedilmiştir.

Medyum Nasıl Bakım Yapar?

Medyumlar büyü yapmadan önce kişilerin üzerindeki kötü enerjiyi veya varsa büyüyü yok etmek için bakım yapmaktadır. Bakım işlemi yapılırken medyumlar karşı tarafa geçmişleri hakkında sorular sormaya başlar. Bu sorulardan aldıkları yanıtlar ve sezgileri ile birlikte kişilerin üzerinde bulunan negatif enerjiyi veya büyüyü bozmak için vefkler hazırlar. Bu bakımlar sayesinde büyü yaptıracak kişiler her şeyden arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Medyumlar bakım yaparken hazırladıkları vefklerde aşağıda verilen duaları kullanmalıdır:
 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.
 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune..

Gerçek Medyum Nasıl Olunur?

Gerçek medyum olmak için öncelikle doğuştan yeteneklerin ve hislerin bulunması gerekir. Bununla birlikte büyü yapabilme de Kuran’ı Kerim’de yer alan duaların anlamlarının ve okunuşlarının da çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Süryanice ve Arapça dillerini de ileri düzeyde bilmekte yarar vardır. İşinde uzman ve profesyonel bir medyum resmi olarak çalışır. Bunun için de gerçek medyumların her zaman ruhsatı ve vergi levhası bulunmaktadır. İyi medyumlar insanların yararları için büyüler ve vefkler hazırlamalıdır. Amaçları insanların hayatlarında daha iyi yerlerde olmalarını sağlamaktır.
Bunun dışında gerçek medyumlar her zaman Havas ve Ledün ilmi konusunda da gerekli bilgiye ve donanıma sahip olan kişilerdir. Medyumların her yaptıkları büyüde bilmesi gereken dua aşağıda verilmektedir:
 • Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra.
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

 • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
 • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
 • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

 • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
 • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
577 275 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 358 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 962 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 535 defa Okundu