EVRAD-I KUDSİYE OKUNUŞU

Yazılar / Dua Kapısı

EVRAD-I KUDSİYE OKUNUŞU

Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahiym

Allâhümme ent-el melik-ül hayyül-kayyûmül -hakkül mübiyn. *Ellezî lâ ilahe illâ ente*ente Rabbî halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mestetâ’tü* e’ûzü bike min şerri mâ sanâ’tü ebû’ü leke bini’metike aleyye * ve ebû’ü bi-zenbî * fağfir-lî zünûbî * fe-innehû lâ yağfir-üz-zünûbe illâ ente.. 1 Yâ ğaffâr * Yâ ğafûr 2
Sübhanallahi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilahe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il aliy-yil-aziym.. 3

Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-külli şey’in aliym.4.Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke lehü-Lehül mülkü ve lehül hamdü-yuhyî ve yümîtü ve hüvel-hayyüllezî lâ yemûtü bi-yedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir.. 5

Sübhaneke yâ aziym-ül-mu’azzamü* 6 sübhaneke yâ kayyûm-ül mükerremü * 7 sübhaneke yâ bâ’isü sübhaneke yâ varisü 9 sübhaneke yâ kâdîrü 10Sübhâneke yâ muktedirü 11 sübhaneke yâ âlim-es-sırrı vel-hafiyyat 12 *sübhaneke yâ bâ’ise men fil-cedâleti vel müsmekâti 13 sübhaneke yâ ma'bûde cemî-ıl halâ’ikı 14 sübhaneke yâ mukaddir-el vecdi ves-savâfıkı 15 sübhaneke yâ men lâ tedra’ü aleyh-il âfâtü 16

Sübhaneke yâ mü-kevvin-el ezmineti vel-evkâti alâ kadrüke ve te’âleyta ammâ yekûl-üz-zâlimûne ulüvven kebiyrâ.. 17 Sübhaneke yâ mû’tik-er-rıkâbe 18 sübhaneke yâ müsebbib-el esbâbi 19 sübhaneke yâ hayyü yâ kayyûmüllezî lâ yemûtü 20 sübhâneke yâ ilâhi ve ilâh-en-nâsûti 21 halaktenâ Rabbenâ bi-yedike ve feddaltenâ alâ kesiyrin min halkıke felek-el hamdü ven-na’ma’ü 22 * ve le-ket-tavlü vel-alâ’ü*23 tebârekte Rabbenâ ve te’âleyte nes-tağfiruke ve netûbü ileyke. 24 Allâhümme entel evvelü felâ şey’e kableke 25 ve ent-el-âhirü felâ şey’e bâ’deke 26 ve ent-ez-zâhirü felâ şey’e yüşbihüke 27 ve ent-el bâtınü felâ şey’e yerâke.28 Ve entel vâhidü bilâ kesiyrin 29 ve ent-el kâdirü bilâ veziyrin*30 ve entel müdebbirü bilâ müşiyrin..31

Kulillâhümme mâlik-el-mülki tü’til-mülke men teşâ’ü ve tenzi’ul-mülke mimmen teşâ’ü ve tu’izzü men teşâ’ü ve tüzillü men teşâ’ü bi-yedik-el hayrü inneke alâ külli şey’in kadir..32


Tûlic-ül leyle fin-nehâri ve tûlic-ün-nehâre fil-leyli ve tuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve tuhric-ül meyyite min-el hayyi ve terzukü men teşâ’ü bi-gayri hisâb..33
Sübhaneke yâ menıhte-cebe fil-ulâ an cemi-il verâ..34 Sübhâneke yâ men teraddê bil-vekâri vel-kibriyâi.. 35 Sübhâneke yâ mâlike cemi-il eşya..36 Sübhâneke yâ men te’azzeze bil-kudreti vel-ûlâ..37 Sübhâneke yâ men yâ’lemü mâ fid-davahis-seb’i vel-husnâ 38 ve yâ men yâ’lemü mâ yeteleclecü fis-sudûri vel-ahşâi 39.. Sübhâneke yâ men şerrafel-aruda alel-müdeni vel-kurâ 40.. Sübhâneke yâ men yâ’lemü mâ taht-el cebûbi ves-serâ. 41 Sübhâneke yâ men teâlâ ve latüfe an en yürâ. 42 Tebârekte Rabbenâ ve te’âleyte lâ Rabbe ğayrüke ve lâ kahira si-vâke. 43 Allâhümme entel mün’ım-ül mufdıl-ül mukiyl-üş-şekûr. 44 Ve eşhedü enneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ente * ente Rabbî ve Rabbü külli şey’in fâtır-üs-semâvati vel-ardi âlim-ül gaybi veş-şehâdet-il-aliyyül kebir-ul müte’âli. 45

Tâ-hê... Tâ’sîn-mîm..Tâ-sin..Yâ-sîn..Hâ-mîm...Âyn-sîn-kâf....

Merac-el bahreyni yeltekkıyyâni beynehümâ berzahun lâ yebğıyân.. 46

Allâhu lâ ilahe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te’hu-zühü sinetün ve lâ nevm.. Lehû mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznihi yâ’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey’in min ılmihî illâ bi-mâ şâ’e vesia kürsiyyühüs-
semâvati vel-arda ve lâ ye’ûduhû hıfzuhumâ ve huvel-aliyyul-aziym. 47

Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm. Ha¬mîm Hâ-mîm
Hummel-emrü ve câ’en-nasru fe-aleynâ lâ yunsarûn.. 48 Hâ-mîm * Tenzîl-ul-kitâbi minAllâh-il-aziz-il-aliym* Ğâfir-iz-zenbi ve kâbil-it-tevbi şedîd-il-i kâbi zit-tavli lâ ilâhe illâ huve ileyh-il-masiyr.. 49 Yef al’ullâhu mâ yeşâ’u bi-kudretihi *ve yahkûmu mâ yurîdu bi-ızzetihi 50 ve lâ munâzia lehû fî ceberûtihi *ve lâ şerîke lehû fi mülkihi.. 51 Subhanallahi ve bi-hamdihi Lâ kuvvete illâ billahi* mâşâ’allâhu kâne vemâ lem yeşe' lem yekun 52


â’lemu ennallâhe alâ külli şey’in kadîrun 53 ve ennallâhe kad ehâta bi-külli şeyin ılmen..*
ve ehsâ külle şey'in adedê 54 Allâhümme lâ laktulnâ bi-gadabike * ve lâ tühliknâ bi-mesulâtike *ve âfina kable zâlike*Yâ erhamer-râhimîn. 55 Sübhânellâhil-melik-il kuddûsi 56 Sübhâne zil-mulki vel-melekûti 57 Sübhâne zil-ız-zeti vel-azameti vel-heybeti vel-kudrati vel-kibriyâi vel celâli vel cemâli vel kemâli vel bekâi ves-sultâni vel-ceberûti 58 Sübhânel melik-il hayyillezî lâ yenâmu ve lâ yemûtu ebeden bâkıyen dâimen.. *Subbûhun kuddûsun Rabbunâ ve Rabbul melâ’iketi verrûh 59 Allâhümme allimnâ min ılmike * ve fehhimnâ anke *ve kallidnâ bi-samsâmi nasrike 60 Allâhümmec’alnâ leke şâkiran * ve leke zâ-kiran * ve leke râhiben *ve leke mitvêan ve leke muh biten ve ileyke evvâhen müniybâ.. 61 Allâhümme tekabbel tevbetenâ* vağsil havbetenâ * ve seddid makâvilenâ * veslül sehîmete sudûrinâ * ve ezhib-iz-zahle ver-râne vel-ıhnete min kulûbinâ.. 62


Allâhümme innâ ne’ûzü bike min cüdâ’il-füc’eti ve min hark-il me’nûseti *ve min-el-ilhâdi vel-ğırrati ve min-el-cem-mi vel’aneti ve min-el-umûril mutammirâti.. 63 Allâhümmaksim lenâ min haşyetike mâ tehûlü bihî beynenâ ve beyne me’âsîke ve min tâ’atike mâ tüdhılünâ ve tübelliğunâ bih'i ilâ hazî-rat-il kudsi ve min-el-yakîni mâ tühevvinü bihî aleynâ musîbât-id-dünya vel-âhirati 64 vahşürnâ me’a hayr-il-eşâvizi ve mettı'nâ bi-esmê’ina ve ebsârinâ ve kuvvetinâ mâ ahyeytenâ vec’alhül-vârise minnâ vec’al se'ranê alâ men zalemenâ vensurnâ alâ men âdenâ vağfir hatâyânâ vek-şif razêyênâ Veşfi merdanâ ve nevvir cu’şûşenâ vak-dı evtârenâ verham nâcileynâ ve lâ tec’al-il âcilete ekbera hemminâ ve lâ mebleğa ılminâ ve lâ tec’al musîybetenâ fî dîninâ ve dünyênê ve lâ tusallit aleynâ bi-zünubinâ men lâ yerhamünâ ver-zuknâ ve ente erham-ür-râhimîyn.. 65 Allâhümme innâ nes’elüke rahmeten min ındike tehdî bihê rûanê ve tellümü bihê şâ’şenâ ve tecmeu bihê şemlenê ve teşfiî bihê merîdanê ve tüzekkî bihê ea’mâlenâ ve tülhimünâ bihê rüşdenê. 66


Allâhümme innâ nes’elüke bi-samedâniyyetike ve bi-vahdâniyyetike ve bi-ferdâniyyetike ve bi-ızzetik-el-bâhirati ve bi-rahmetik-el-vâsi’ati en tec’ale lenâ nûren fî mesâmi’ınâ ve nûren fi ea’yuninâ ve nûren fi ecdâsinâ ve nûran fî kulûbinâ ve nûren fi havâssinâ ve nûren fi neseminâ ve nûren min, beyni eydiynâ.. 67

Allâhümme zidnâ ilmen ve nûren ve hılmen ve êtinâ , nı’meten zâhiraten ve nı’meten bâtineten.. 68 Hasbünallâhü li-dîninâ.. 69 Hasbünallâhü li-dünyânâ.. 70 Hasbünallâh-ül-kerîmü limâ ehemmenâ.. 71 Hasbünallâh-ül-halîm-ül-kaviyyü limen beğâ aleynâ.. 72 Hasbünallâh-üş-şedîdü limen kêdenâ bi-sû’in.. 73 Hasbünallâh-ür-rahîmü ınd-es-sâme. 74 Hasbü-nallâh-ür-râ’ûfü ınd-el mes’eleti fil-cedesi.. 75 Hasbünallâh-ül-kerimü ind-el-hisâbi 76 Hasbünallâh-ül-latîfü ind-el-mîzani.. 77 Hasbünallâh-ül hakîmü ındel cenneti ven-nâr 78 Hasbünallâh-ül-kadîru ind-es-sı-rati.. 79 .. Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arş-il-aziym..80


Merhaben merhaben bis-sabâhi vebil-yevm-il-cedîdi * ve bil-ibbâni vebil feynet-is-saîd ve bis-sâfiri veş-şehîdi * üktüb lenâ mâ nekûlü 81 Bismillah-il hamîd-il mecîd-ir Rafî-il vedûd-il muhît-il fa’al-i fî halkıhî limâ yürîd.. 82 Ve hüve ekrabü ileyhi min habl-il-verîd.. 83 Esbahnâ billâhi mü’minen * ve bi-likâ’ihi musaddi-kan* ve bi-hüccetihî mû’terifen *

ve lisivallâhi fil-ülûhiyyeti câhiden * ve alellâhi mütevek- kilen 84 nüşhidüllâhe ve nüşhidü melâ’iketehü ve kütübehü ve enbiyâ’e-hü ve hamelete arşihi * Bi ennehü hüvallâhüllezî lâ-ilâhe illâ hüve vahdehü lâ şerîke leh * Ve neşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh * ve ennel cennete hakkun * vennâra hakkun *ve ennel havza hakkun * ve enneş-şefâ’ate hakkun* ve enne münkeran ve nekiyran hakkun * ve vâ’deke hakkun * ve ennessâate âtiyetün lâ raybe fihâ * ve ennallâhe yeb’asü men filkubûri * alâ zâlike nahyâ ve aleyhi nemûtü ve aleyhi nüb'asü ğaden ve lâ nerâ azâben inşâ’allâhu teâlâ.. 85 

Allahümme innenâ zalemnâ enfüsenâ fağfir-lenâ evzârenel-kebâ’ira vel-lememe fe-innehû lâ yagfirühümâ illâ ente *vehdinâ li-ahsen-il-ahlâki fe-innehû lâ yehdî li ahsenihâ illâ ente 86 

lebbeyke ve seâ’deyke vel-hayru küllü hû bi-yedeyke nestağfiruke ve netûbü ileyke * êmennê Allâhümme bimâ erselte min rasûlin * ve êmennê Allâhümme bimâ enzelte min kitâbin fe saddaknâ 87 Allâhümmemle' ev cühenâ minke hayê-en ve kulûbenâ minke hubûrâ. 88 

Allâ hümmec’alnâ luhûmen ve zalifen ve lâ tec’alnâ danînen ve amînen ve nemîmen ve neffâcen ve dâhisen.. 89 Allâhümme innâ ne’ûzü bike min-el-hebremeti vel-ce’veti ve minel-utuvvi vel-hatrabeti vel-haylûleti velfeyheci ver-rat'ı vel-atli ver-ramê’i vel-fitnetid-dehmâ’i vel-maîşet-id-dankâ’i 90 Al-i lahümmec’al evvele yevminâ hêzê salâhen * ve evsatahu felâhen * ve âhirahü necâhen..vahtim lenê bis-saâdeti veş-şehêdeti vet-tevbeti vel-mağfirati vel-îmân. 91

*Allâhümmec’al evvelehû rahmeten ve evsatahû zehêdeten ve âhirehu tekrimeten.. 92 Allâhümmerzuknâ min-el-ayşi erğadehu * ve min-el-umri es’adehu* ve min-er-rızki evsa’ahu.. 93 Allâhümmâ’fu annâ bi-afvike * vahlüm aleynâ bi-fadlike * sübhânekâllahümme ve bi-hamdike lâ uhsî senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze cârüke *ve celle senâ’üke * ve lâ yühzemü cündüke * ve lâ yuhlefü vâ’düke * ve lâ ilahe ğayrüke.. 94

Sübhaneke mâ abednâke hakka ıbâdetike yâ mâ’bud..95 Sübhâneke mâ arafnêke hakka mâ’rifetike yâ mâ’rûf. 96 Sübhâneke mâ zekernâke hakka zikrike yâ mezkûr.. 97 Sübhâneke mâ şekernâke hakka şükrike yâ meşkûr. 98 

Allâhümme ev-zı'nâ şükra mâ en’amte bihi aleynâ * fe-inneke entallâhüllezir-tefe’at an sıfetil-cibilli sıfâtü kudretike ve lâ zıdde şehideke hıyne fetart-el-mêrûşe ve lâ nidde hacezeke hıyne berâtel-havêbêt 99 


Allâhüm-me innâ ne’ûzü bike min cahmetin lâ tedme’u * ve min cenânin lâ yefze’u *ve min kalbin lâ yahşa’u *ve min duâil lâ yûkbelü * ve min ılmin lâ yenfeu 100 ve min kavlin lâ yüsme'u * ve min nefsin lâ teşbe'u * ve min avêz-il-mâ’un.*. Allâhümme fehhimnâ esrâra kurânike * ve elbisnâ melâbise envârike vağmisnâ fi râmuz-il letâifi * ve efid aleynâ min avêrif-il-meârifi 101 

Yâ nûr-el-envâri yâ latîfü yâ settârü * nes’elüke en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin nebrâs-il-enbiyâ’i ve ney-yir-il-evliyâ’i ve zibrikân-il-asfiyâ’i ve yûhis-sakaleyni ve ziyâ-il-hâfikayni * ve en terfe’a vücûdenâ ilâ felek-il-irfâni ve en tüsebbite şühûdenâ fi makam-il-ihsâni 102 yâ Allâhu yâ nûru yâ vâsi’u yâ ğafuru * yâ men-is-semâ’ü bi-emrihî mebni-yetün * vel-ğabrâ’ü bi-kudretihi medhiyyetün * veş-şevâhiku bi-hikmetihî mersiyyetün * vel-kamerâni bi-fadlihi mudîetün 103 nes’elüke bismikelleziî terakrakat minh-ül-hunnesü vel-ezherâni ve tecelcelet minh-ül-anênü hırzen mâni’an ve nûran sâtı’an yekâdü senâ berkıhî yezhebü bil-ebsâri 104 

yukallib-ül-leyle ven-nehêra inne fî zâlike le-ıbraten li-ülil-ebsâri 105

Tâ-sîn-mîm.. Ve ne’ûzü billâhil -aliyyil-azîmi min-el-maâzifi vel-ızati vel-mahzûrî * vel-mümâhaleti vel-ğımari ve min keydil-füccêri ve min havâdis-il-asrâni ve min şerril-ecerrâni 106

Yâ hafîzu ihfeznâ..* yâ veliyyü yâ vâlî* yâ aliy-yü yâ âli * yâ men lâ ilâhe illâ hüve * lâ yâ’lemü ehadün keyfe hüve illâ hûve* yâ Allahü.. * Yâ hayyü * yâ kayyûmü..*yâ hakku * yâ vâhidü * yâ ehadü * yâ samedü * yâ vehhêbü *yâ fettâhü * yâ muhyî * yâ mümîtü * yâ kahhârü *Yâ selâ-mü.. 107 Selâmün kavlen min Rabbir- Rahiym.. 108 Fese-yekfîkehümüllâhu ve hüves-semî’ul-alîm.. 109 hüvallâ-lıüllezî lâ ilâhe illâ hüve* Âlimül ğaybi veş-şehêdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm..110

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve * el-melik-ül kuddûs-üs selâm-ül mü’min-ül müheymin-ül azîz-ül cebbâr-ül mütekebbir-ul -hâlık-ul bâri-ül musavvir-ül gaffâr * el mübdi-ül muîd-ül berr-ül muhsır-rezzâk-ül kâbid-ul bâsit-ul hâfıd-ur râfi-ul mu’izz-ül müzill-ül mukît-üs-sâdık-ül bâkir-ra’ûf-ün nâfi-ud-dârr-ül mühlik-ül mukaddim-ül mu’ahhir-ül afüvv-ül-ğaniyy-ül muğnil müntekım-üt tevvâb-üs semî-ul alîm-ül-basîr..111
Hasbünallâhü ve ni’mel-vekîlü * ni'mel-Mevlâ ve ni’men-nasîr..* Ğufrâneke Rabbenâ ve ileyk-el masîr. 112 Yâ dâ’imen bilâ fenâ’in * ve yâkâ’imen bilâ zevalin * ve yâ müdebbiran bilâ vezîrin * Sehhil aleynâ ve alâ ebeveynâ ve alâ cemîı talebetin-nûril mü'minîne vel mü'minâti kâffeten külle asîr 113

Allâhümme lâ mâni’a limâ â’tayte * ve lâ mû’tıye limâ mena' te * ve lâ râdde limâ kadayte * ve lâ mübeddile limâ hakemte * ve lâ yenfa’u ‘ zel-ceddi mink-el-ceddü 114

(Sübhâne Rabbiy-el aliyyil azîm*el hasîb-il hakem-il adl-ir rakîb-il bâzih-iş şâmih-il mücîb-il ğaniyyir raşîd-is sabûr-il celîl-il bedî-in nûr-il muksit-il câmi-ıl mû’t-ıl-mâni..115


Lâ ilâhe illâllah-ül vekîl-üş-şehîd..* Lâ ilahe illâllâh-ül metîn-ül mecîdü.. Lâ ilâhe illâllah-ül vâhidül vêlî * Lâ ilâhe illâllâh-ül mâcid-ül müte’âli..116 Â’dednâ likülli hevlin lâ ilâhe illallâhü * ve likülli rağsin elhamdü lillâhi *veli külli rahâ’in eş-şükrü lillâhi * ve likülli u’cûbetin sübhânallâhi *ve likülli lezenin hasbiyallâhü * ve likülli ismin estağfirullâh *ve likülli şecvin mâşâ’allâhü * ve likülli kadâ’in ve kaderin tevekkeltü alâllâhi * ve likülli musiybetin innâlillâhi * ve likülli tâ’atin ve mâ’siyyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi * ve likülli şecebin isteantü billâhi.. 117
Allâhümme innâ asbahnâ nüşhidüke ve nüşhidü melâ’iketeke ve hamelete arşike ve enbiyâ’eke ve cemi’a halkıke * bi-enneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke *ve enne seyyidenâ Muhammeden abdüke ve resûlüke..*

*Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziym 118

Yâ Rahman-ed-dünyâ ve yâ Rahîm-el âhireti fâ’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente Mevlâna ve ente hayrur-Râhimîn..119

Bismillâh-iş şâfi hüvallâhü..*
Bismillâh-il-kâfi hüvallâhü..*
Bismillâh-il-mu’âfî hüvallâhü..*
«Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardi ve lâ fis-semâ’i ve hüves-semî-ul-aliym…120
Allâhümme yâ muhyî ehyinâ hayêten tayyibeten bis-sıhhati vel âfiyeti fî dârid-dünyâ vel-âhireti inneke alâ külli şey'in kadîr. 121
Fallahu hayrün hafızan ve hüve erham-ür-Rahimiyn. 122

Vallâhü min verâ’ihim muhîtun * bel hüve Kur’ânün mecidün * fî levhımmahfûz.. 123

Hâfizû ales-salâvâti ves-salât-il vustâ ve kûmû lillâhi kânitîne 124 in küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfizün* Ni’mel hâfizu Allâh * yâ hâfizu * ıhfeznâ min külli şerrin ve darrin 125
Sümme enzele aleyküm min bâ’dil ğammi emeneten nu’âsen yağşâ tâ’ifeten minküm
ve tâ’ifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral-hakkı zannel-câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ min-el-emri min şey’in kul innel-emre küllehû lillâhi *yuhfûne fî enfüsihim mâ lâ yubdûne leke * yekûlûne lev kâne lenâ min-el-emri şey’ün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev küntüm fi büyûtiküm leberazellezîne kütibe aleyhim-ül katlü ilâ medacı’ıhim ve liyebteliyallâhu mâ fî sudûriküm ve li-yumahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi-zât-is-sudûr. 126 Ellezîne yekûlûne Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zünûbenâ ve kınâ azâb-en-nâr..127 Es-sâbirîne ves-sâ-dıkıyne vel-kânitıyne vel-münfikîne vel-müstağfirîne bil-eshâr..128 Şehidallâhü ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel-melâ-iketü ve ulûl-ilmi kâ-imen bil-kıstı lâ ilâhe illâ hüvel-azîz-ül hakîm..129 înned-dî ne indallâh-il-islâm..130

Fesübhânallâhi hıyne tümsûne ve hıyne tusbihûn..131 Ve lehül-hamdü fis-semâvati vel-ardi ve aşıyyen ve hıyne tuzhirûn.. 132

Yuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve yuhric-ül meyyite min-el-hayyi ve yuhyil-erda bâ’de mevtihâ ve kezâlike tuhracûn.. 133 İnnî tevekkeltü alellâhi Rabbî ve Rabbüküm mâ min dâbbetin illâ hüve êhızün bi-nâsiyetihâ inne Rabbî alâ sırâtin müstakîm.. 134 Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alellâhi ve kad hedâna sübülenâ ve lenasbiranne alâ mâ êzeytümûnâ ve alellâhi fel-yetevekkelil mütevekkilün. 135 
Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhü lenâ hüve Mevlânâ ve alellâhi fel-yetevekkel-il mü’minûn.. 136 ve in yemseskallâhü bi durrin felâ kâşife lehû illâ hüve ve in yüridke bi hayrin felâ râdde li fadlihi yüsıybü bihî men yeşâü min ıbâdihî ve hüvel ğafûrur-Rahîm. 137 Ve mâ min dâbbetin fil-ardi illâ alellâhi rızkuhâ ve yâ’lemü müstekarrehâ ve müstevde’ahâ küllün fi kitabin mübiyn.. 138 Ve ke-eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rızkahâ Allâhü yerzükuhê ve iyyâküm ve hüves-semî-ul-alîm.. 139 Mâ yeftahıllâhu linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû min bâ’dihi ve hüvel azîz-ülhakîm.. 140 

Ve lein se’eltehüm men halâk-as-semâvati vel-arda le-yekulünnallâhü kul efera-eytüm mâ Ted’une min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bi-durrin hel hünne kâşifâtü durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hünne mümsikâtü rahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilûn.. 141 Ve mâ ce’alehullâhü illâ büşrâ leküm ve li-tatma’inne kulûbüküm bihi ve men-nasru illâ min indillah-il azîz-il-hakîm..142 

(Kêf-Hê-yê-ayn-sâd.*. Hâ-mîm.. Ayn-sîn-kâf..
İkfinâ verhmnâ hüvallâh-ül-kâdir-ül kâhir-üz zâhir-ul bâtın-ül fâtir-ül lâtîf-ül habîr. 143 Kavlühül-hakku ve lehülmülkü yevme yünfehu fis-sûri âlim-ül gaybi veş-şehêdeti ve hüvel-hakîm-ül-habîr.. 144 Yâ hannânü Yâ mennânü Yâ bedî’as-semâvâti vel-ardi..* Yâ hayyü yâ kayyûmü Yâ zel-celâli vel-ikrâm.. 145 Nes’elüke bi-ızam-il-lâhutiyyeti en tenkule tıbê’anê min tıbêıl-beşeriyyeti ve en terfe’a mühecenâ me’a melâ’iketik-el ulviyyeti. 146 
Yâ muhavvil-el havli vel-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahsen-il hâl..147 Sübhânekâllâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfirüke ve etûbü ileyke.. 148 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-is-sâbikı ilel-enâmi nûrühû rahmetün lil-âlemîne zuhûruhû adede men medâ min-el-beriyyeti ve men bekıye ve men saide minhüm ve men şakıye salâten testağrik-ul adde ve tuhıytu bil-haddi salâten lâ ğâyete lehê ve len tihê-e ve lâ emede lehê ve len kıdâ’e salâtek-el-letî salleyte bihâ aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve itratihî misle zâlike..*
Bi rahmetike yâ Erhamer-Râhimîn. 149
* Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn .* Ve selâmün alel mürselîn.* Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. 150
Allâhümme rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul alîmu.* Allâhümme e’tınâ külle hayrin ve eıznâ min külli şerr 151 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbil kulûbi ve devâihê ve âfiyetil ebdêni ve şifâihê ve nûr-il ebsâri ve dıyâihâ ve alâ êlihî ve sahbihî ve sellim.*Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.* Ves-salâtü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin Ve êlihî ve sahbihî ecmeîn. 152 

Allâhümme bi hakkı kelâmikel kadîmi ve Rasûlikel kerîm.* Ve bi hakkı cemîıl enbiyâi vel mürselîn.* Ve bi hurmetil evrâd-ı kudsiyyeti ve mâ fîhê min hakâik.*Yâ kâdıyel hâcât.* Ve yâ dêfial beliyyât.* İdfe’ annâ belâyâ.* Verzuknâ ve üstâzenâ ve vâlideynâ ve tullebeten-nûri bi husnil hâtimeti Âmîn…Âmîn….Âmîn…153 
Ve sallalâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîrâ. 154
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
573 404 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
3 841 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 278 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
2 988 defa Okundu