RIZIK NEREDEN GELİR

Sizden gelenler / Yazı ve makaleler
Rızkı kim verir? Müminler rızkı nerede aramalı?
Allah Teâla bu dünyayı bizim için yaratmış, onu bizim için süslemiş ve rızkımız için gerekli her şeyi dünya gezegenine ihsan etmiştir.  Ne var ki bu nimetlerden istifade etmek dünyaya gelişimizin yegâne amacı değildir; asıl amacımız bu nimetleri ölçülü şekilde kullanarak asli vatanımız olan cennet ve Cemaullaha geri dönmektir. Dünya bizim gibi yolcuların dinlenmek için mola verdiği bir duraktır. Buna rağmen dünya nimetlerinin peşin zevkleri pek çok insanı esas yolculuğundan alıkoymaktadır.  Zira dünya zevklerinin aslı da insan bedeninin özü de topraktandır. Her şey aslını özlediği için beden aslı olan topraktan çıkan ürünlerle, madenlerle ve ziynetlerle oyalanmaya çok düşkündür. Hâlbuki bizim hakiki varlığımız ruhumuzdur, ruh ise bedenin aksine ancak göklerden gelen gıdalarla beslenir. Mevlana ruhunu ihmal ederek sadece bedeni ile yaşayan insanlara şu çağrıyı yapar:
“Ruh, seni en yüksek göklere çıkarırken sen en aşağılıklara, su ve çamura doğru gittin. Akılların bile imrendiği öyle bir varlığı, bu alçaklık yüzünden (hayvani tabiatına) kurban ettin. Şimdi bak, bu senin kendini çarpman nasıl? Himmet atını ahır tarafına sürdün, secde edilen Adem’in (hakikatini) tanımadın. Ey hayırsız evlât! Nihayet sen Âdemoğlusun, ne vakte dek alçaklığı şeref sayarsın. Niceye dek ‘ben âlemi zapt edeyim, bu cihanı kendi varlığımla doldurayım’ dersin?” (Mesnevi, c.1. 537-542)
Sufilere göre insanın ruhu yüceleri yüksekleri özler, bunu bırakıp da fani dünyaya şah olmayı tercih edenler mat olmaktan kurtulamazlar, dünyadan daha çok istifade etmek, kendilerini daha çok dünya ile doldurmak arzuları peşinde yok olup giderler. Hâlbuki peygamberler bizleri göklere taşımak cennete ve cemalullaha kavuşturmak gelmiştir:
“Dünyevi duygular, bu cihanın merdivenidir, dinî duygular da göklerin merdiveni. Bu duyguların sağlığını tabipten isteyiniz, o duyguların sağlığını Habib’den.” (Mesnevi, c.I, 303-304)
Hz. Mevlana’nın Habip’ten kastı bizi Rabbimize götürmek için bu dünyaya gönderilen Habibullah olan Peygamber Efendimizdir. Peygamberlerin yoluna uymayıp da toprak bedenin peşinden gidenlere Allah Teâla gazap eder. Nitekim içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı da bu hususta bizim için azim bir imtihanıdır, kimileri oruç tutarak nur ile beslenir, kimileri de nefsin şehvetine dur diyemediğinden oruçtan kaçar, toprak yemeye koşar. Bu tür insanların ufukları maalesef kuru toprak ötesine geçememiştir.
Yüce Rabbimiz Kitabında iyi ve kötü her tür insanın misalini ibret alalım diye bizlere bildirmiştir. İlahi nuru bırakıp da, dünya nimetlerine tapınma hususunda ibret almamız gereken kimseye örnek olarak Karun gözlerimizin önüne serilmiştir: “Kârûn, Mûsâ’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah, şımarıkları sevmez!” (Kasas, 76)
Karun Hz. Musa’nın yakını ve Tevrat’ı en iyi bilenlerden olmasına rağmen dünyaya olan sevgisi onu azdırmıştır, öyle ki zekâtını veremez hale gelmiştir. Onun, kendisine malının zekâtını vermesini isteyen Hz. Musa’ya isyanını ve dünya malına olan tapışını Rabbimiz şöyle ifade eder: “Karun, “Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim” diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helâk etmişti.” (Kasas, 78) Zenginliği kendi çalışmasından bilip Rabbinin ihsan ettiğini unutmuş, servetini semavi yolculuğuna merdiven yapmak yerine dünya kuyusunun dibine batmak için kullanmıştır. Bunun karşısında Rabbimizin intikamı da tüm zamanlara ibretlik olmuştur: “Nihâyet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah’a karşı kendisine yardım edecek herhangi bir topluluk olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.” (Kasas, 81)
Bu helakin arkasında yatan sebep Karun’un toprağa taparcasına bağlanması ve rızkı göndereni unutmasıdır. Buradan yola çıkarak sufi müfessirler insan manen yükseldikçe semanın katmanlarında yükseldiğini, aksi durumda da toprağın dibine doğru bir yolculuk yaptığını düşünürler.  Nitekim Allah Teâla Hz. İsa ve İdris gibi mübarek peygamberlerini göklerinde misafir etmiştir. Buradan yola çıkarak İbn Acibe “Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır.” (Talak, 12) ayetini Rabbe giden yolda sâlikin katettiği menziller olarak tefsir eder. Ayette geçen 7 kat semanın  1. katı tevbe, 2. katı sabır, 3. katı verâ ve zühd, 4. katı rızâ ve teslimiyet, 5. katı muhabbet 6. katı murâkabe, 7. katmanı müşâhede semâsıdır. Maneviyat yolcusu ismi geçen makamları aştıkça bir üst semada yolculuğuna devam eder ve oradan beslenir. (el-Bahru’l-medîd, VIII, 74)
RIZKI NEREDE ARAMALI?
İnsan ihtiyaçlarının çoğunu topraktan karşılamaya alıştığından Rabbimiz gerçek rızkın göklerde olduğuna bizlere yemin ederek bildirmektedir: “Şüphesiz ki Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.” (Zariyat, 22) Keşşaf, Zemahşeri ve pek çok tefsirde bu bu ayetten peşinden gelen yeminin şiddeti hususunda şu menkıbeyi anlatırlar:
Esmaî şöyle nakleder: “Basra camisinden çıkmıştım. Devesine binmiş bir bedevi çıkageldi.” Bedevi: “Nereden geliyorsun? diye sordu. Ben de: “Rahman’ın sözünün okunduğu yerden” dedim. Bedevi: “O sözden oku bakalım” dedi. “Bunun üzerine Zariyat suresini okumaya başladım.” Rızkınız göktedir, ayetine gelince, Bedevi: “Yeter” dedi. Ayetteki vaade inandığından dolayı, kalktı devesini yatırdı ve boğazladı. Etini gelene ve geçene dağıttı. Menkıbenin daha sonraki bölümü Arap dilini iyi anlayan biri üzerine Kuran’ın bıraktığı tesiri göstermesi açısından daha da ilginçtir. Aynı bedevi birkaç gün sonraki karşılaşmamızda, “okuduğun ayetin devamı nasıl?” diye sordu. “Göğün ve yerin Rabb’ine and olsun ki bu vaad, sizin konuşmanız kadar kesin ve gerçektir” (Zariyat, 23) ayetini okudum. Bir çığlık daha attı ve: “Sübhaneallah dedi. Kim öfkelendirdi Celal sahibini ki yemin etmiş? Sözünü kim tasdik etmemiş ki yemine başvurmuş” dedi. Bu sözü üç kere tekrar etti ve ruhunu teslim etti.
Bu bir menkıbedir, ama suredeki rızık ile ilgili ayetin ve devamındaki kasemin gücünü göstermesi açısından önemlidir. Bedeviler Arapçayı çok iyi anladıkları için ayetlerden daha fazla etkilenmekte, beyanın kuvvetini bizden daha çok hissetmektedirler. Hâlbuki bugün kendilerini okumuş zannedenlerin maddeci münkirlerin çoğunluğu Rabbimizin bu buyruklarını anlayamamakta, rızkı O’ndan değil de topraktan beklemektedir. Binaenaleyh sery u süluk türabı/toprağı aşıp göklerden beslenmenin eğitimidir. Bu zor eğitimi aşmak için salik Hak sevgisinde fani olmuş bir şeyhin rehberliğine muhtaçtır. Mevlana şöyle der:
“Karanlığa tapan, pîrin emri altına girdi mi aydınlığı görür. Şart, teslim olmaktan ibarettir, uzun işe girişmek değil. Sapıklıkta koşup yelmenin faydası yoktur. Ben bundan böyle esir yolunu aramam. Pîr ararım, pîr ararım, pîr! Göklerin merdiveni pîrdir. Ok, nerden fırlar, havalanır? Yaydan.” (Mesnevi, c.6:4121-25)
Netice olarak maneviyat yolcuları topraktan gelen gıdaları azaltır, gökten gelen nurlara ve feyizlere kucak açarlar. Gökten inzal olan Kuran’a, Mirac ile şereflenen hz. Peygambere (sav) kulak verirler. Ellerindeki her tür imkanı yerin dibine inmek için değil de göklere merdiven dayamak için kullanırlar. Onlar gerçek gıdayı açlıkta ve oruçta, gerçek zenginliği infakta bulurlar. Mevlana bize şu tavsiyede bulunur:
“Yemek dediğim akıldır, ekmek ve kebap değil… oğul, cana gıda akıl nurudur. İnsana nurdan başka bir yiyecek yoktur… Bu yiyecekleri yavaş yavaş azalt… çünkü bunlar, eşek gıdasıdır, hür adamın gıdası değil! Bunları azalt da asıl gıdayı almaya kabiliyetin olsun, nur lokmalarını yiyesin!” (c.4: 1954-57)
Yüce Rabbimiz tüm kardeşlerimize ulvi alemlerin ehli olmayı, düyadaki nasibimizi de unutmadan göklerden beslenmeyi ve oradan rızık beklemeyi nasip etsin. Amin.
Kaynak: Süleyman Derin, Altınoluk Dergisi, Sayı: 399
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
2 315 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
2 741 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
1 760 defa Okundu