Şeytanın 99 İsmi ( Bakın İsimlere Tanıdık Kelime Var mı !! )

Blog / Cinler

 

Şeytanın 99 İsmi ( Bakın İsimlere Tanıdık Kelime Var mı !! )

 

 

Şeytan


Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi­den, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir.

Kur'ân-ı Kerîm'de ilk şeytandan İblîs diye söz edilir, İblîs, azmış ve Rab­binin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir."Hani biz me­leklere Âdem'e secde edin demiştik. İblîs hariç hepsi secde ettiler. O yüz çe­virdi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu"(el-Bakara 2/34)anlamındaki âyet, onun melek olduğunu göstermez. Çünkü bu âyette, ifadenin çoğun­luğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslûp kullanılmıştır."...İblîs cin­lerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı..."(el-Kehf 18/50)âyetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, aslında o bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir.

 

Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan fakat varlığı Kur'ân-ı Kerîm ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen şeytan, ateşten yaratılmıştır. Hz. Âdem'in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıl­dığı gerekçesiyle ondan üstün olduğunu iddia etmiş, Âdem'e secde etmekten kaçınmış, Allah'ın lânetine uğramış ve O'nun huzurundan kovulmuştur. Daha sonra Hz. Âdem ve eşi Havvâ'yı yanıltarak, onların cennetten çıkarıl­malarına sebep olmuştur.

Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.

Allah'ın gösterdiği dosdoğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, şeytana imkân ve fırsat vermek demektir. Sapıklık ve azgınlıkta devam edenler, şeytanın kendilerini çepeçevre kuşatmasına, kendilerinin de şeyta­nın esiri olmalarına sebep olurlar. Yüce Allah insanları şeytanın düşmanlı­ğına, hile ve aldatmacalarına karşı uyarmıştır:"Çünkü şeytan sizin düşma­nınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş eh­linden olmaya çağırır"(el-Fâtır 35/6).

Dünyada insanları hak ve hakikatten uzaklaştıran şeytan, âhirette de on­ları işledikleri ile başbaşa bırakacak, bu konuda kendisini suçlamamalarını söyleyecektir. Şeytanlar, her peygambere düşman kılındığı gibi, her insanı yoldan çıkarmaya çalışacak ve kötü şeyleri süslü gösterip, yasakları çiğnemeye teşvik edecek bir şeytanın bulunacağı da Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir(bk. Müslim, "Münâfikun", 11).

Yüce Allah, Kur'an okunduğunda kovulmuşşeytandan kendisine sığı­nılmasını emrettikten sonra, Allah'a içtenlikle inanıp ibadet eden, yasakla­rını çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki ve hâkimiyetinin olmayacağını ifade etmiştir(bk. en-Nahl 16/98; el-İsrâ 17/65; el-A‘râf 7/21).

Allah Teâlâ varlıkları, biri diğerinden ayırt edilebilsin ve aralarındaki fark insanlarca kolaylıkla anlaşılabilsin diye zıtlarıyla birlikte yarattığından, şey­tanı da yaratıkların en temiz ve en şereflilerinden olan, hak ve hayrı tavsiye eden meleklerin varlığına zıt ve alternatif olarak yaratmıştır. Çünkü belli fiillerin ibadet, hayır, güzel ve iyi oluşu, ancak zıtlarının varlığı ile bilinebilir ki, insanlara şer ve çirkin fiillerde yol gösteren de şeytandır.


 

 

 

 

Şeytanın 99 ismi


1- Abaddon; (ibranice) helak edici demektir.

 

2- Adramelech; Eski Filistin'de bir sehir halkI olan Sa'cmiriler'de Şeytan.

 

3- Ahpuch; eskiden Orta Amerika yerlilerinin ileri uygarlIga sahip bir asireti olan Mayalar'da Şeytan.

 

4- Lucifer; Latince ''Isik tasiyIcI'', ''IsIk getirici'' anlamlarIna gelen Lucifer, sabah yIldIzI olarak bilinip adI Venus gezegenine verilse de sonradan $eytan olarak kabul edilmistir.

 

5- Amon; Eski MIsIrlIlar'In koç-basli hayat ve üreme tanrIsI.

 

6- Apollyon; Şeytan'In Yunanca esanlamlIsI, bas Şeytan. Apollon'un adI ''yok etme'' anlamIna gelen apollumi'den turemi$tir.

 

7- Asmodeus; ibranice Şehvet ve luks ŞeytanI, mense itibarIyla ''adaletin yaratIcIsI''.

 

8- Astaroth; Fenikeliler'in Şehvet tanrIcasI, Babilliler'in istar'InIn dengi.

 

9- Azazel; (ibranice) insana savas silahlarInI yapmayI ogreten, her turlu guzellestiriciyi ortaya cikarIp tanitan iblis.

 

10- Baalberith; KenanlIlar'In ahid tanrIsI, -ki o daha sonra bir Şeytan olarak telakki edilmistir.

 

11- Balaam; ibranice hIrs ve tamah ŞeytanI.

 

12- Baphomet; Templier Şovalyeleri tarafIndan Şeytan'In sembolu olarak tapInIlmIstIr.

 

13- Bast; Eski MısIrlIlar'In, kedi tarafIndan temsil edilen zevk tanrIcasI.

 

14- Beelzebub; (ibranice) Sinekler'in TanrIsI, Eski MIsIrlIlar'In kutsal saydIklarI bokbocegi (scarab) sembolizminden alInmIstIr.

 

15- Behemoth; çöllerde yasayan bir canavar olarak Leviathan'la iliskilidir, Şeytan'In bir fil Şeklinde ibranice ŞahIslasmisidIr.

 

16- Beherit; Şeytan'In Suryanice ismidir.

 

17- Bila; Keltce Cehennem TanrIsI demektir.

 

18- Chemosh; Moabitler'in ulusal tanrIsIdIr, daha sonra bir Şeytan olmustur.

 

19- Cimeries; Siyah bir ata biner ve Afrika'yI yonetir.

 

20- Coyote; Amerika KIzIlderilileri'ne ait bir Şeytan.

 

21- Dagon; Eski Filistinlilere ait deniz intikam ŞeytanI.

 

22- Damballa; Zencilere ait yIlan tanrI.

 

23- Demogorgan; $eytanIn Yunanca ismidir, olumluler tarafIndan bilinemeyecegi soylenmi$tir.

 

24- Diabolus; (Yunanca) ''asagI dogru akIcI'' demektir.

 

25- Dracula; Şeytan'In RomalIlara ait ismi.

 

26- Emma-o; Japonca Cehennem'in idarecisi demektir.

 

27- Euronymous; YunanlIlar'da olum prensi.

 

28- Fenriz; Loki'nin oglu, bir kurt olarak tanImlanmIstIr.

 

29- Gorgo; Demogorgan'In belirsiz Şekli, Şeytan'In Yunanca ismi.

 

30- Haborym; Şeytan'In ibranice esanlamlIsI

 

 

31- Hecate; YunanlIlar'a ait yeraltI dunyasI ve buyuculuk tanrIcasI.

 

32- Ishtar; Babilliler'e ait verimlilik tanrIcasI.

 

 

33- Kali; (Hindu) Şiva'nIn kIzI, EskIyalar'In bas rahibesi.

 

 

34- LiLith; ibranice di$i $eytan demektir, Adem'in, kendiS|Ne ipleri ogreten ilk esi oldugu soylenmektedir.

 

 

35- Loki; Felemenkliler'e ait $eytan, iskandinav mitinde Thor'un uvey karde$i, Odin'in oglu. Thor'un cekici Mjolnir'i alarak gucune sahip olmak ister.

 

 

36- Mammon; Aram veya Eski Suriye'ye ait zenginlik ve kazanc tanrIsI.

 

 

37- Mania; Etruksler'in Cehennem tanrIcasI.

 

 

38- Mantus; Etruskler'in Cehennem tanrIsI.

 

 

39- Marduk; Babilliler'in $ehir tanrIsI.

 

 

40- Mastema; Şeytan'In ibranice esanlamlIsI.

 

 

41- Melek taus; Şeytan.

 

 

42- Mephistopheles; (Yunanca) aydInlIktan sakInan demektir. Goethe'nin Faust adlI eserinde Şeytan'In esanlamlIsI olarak adI gecer.

 

 

43- Metztli; Aztekler'de karanlIk (gece) tanrIcasI.

 

 

44- Mictian; Aztekler'de olum tanrIsI.

 

 

45- midgard; Loki'nin oglu, bir yIlan olarak tasvir edilmi$tir.

 

 

46- Milcom; Ammoniler'de Şeytan.

 

 

47- Moloch; Fenikeliler'de ve KenanlIlar'da Şeytan.

 

 

48- Mormo; (Yunanca) CadIlar'In KralI, Hecate'nin esi.

 

 

49- Naamah; ibranice disi bastan cIkarma ŞeytanI.

 

 

50- Nergal; Babilliler'de Hades tanrIsI.

 

 

51- Nihasa; Amerika kIzIlderilileri'nde Şeytan.

 

 

52- Nija; PolonyalIlar'da yer altI dunyasI tanrIsI.

 

 

53- O-Yama; Şeytan'In Japonca ismi.

 

 

54- pan; YunanlIlar'da Şehvet tanrIsI, daha sonra Şeytana isim olarak verilmi$tir. YeraltIna yakIn tanrIlardan Hermes'in oglu.

 

 

55- Pluto; YunanlIlar'da yer altI dunyasI tanrIsI (bir diger adI 'Hades'). Bir yer adI olarak da gecer, Hades ulkesinde TanrI Hades lanetli ruhlarI cezalandIrIr.

 

 

56- Proserpine; YunanlIlar'da yer altI dunyasI tanrIcasI.

 

 

57- Pwcca; Şeytan'In Galliler'e ozgu adI.

 

 

58- Rimmon; Eski Suriyeliler'e ait $am'da tapInIlan $eytan.

 

 

59- Sabazios; Frigya kokenli olup Dionysus ile ozde$le$tirilmi$tir, yIlan tapInImIdIr.

 

 

60- Saitan; Şeytan'In, Idris'in dilindeki karsiligidIr.

 

 

61- Sammael; (ibranice) ''TanrI'nIn Zehiri'' demektir.

 

 

62- Samnu; Orta AsyalIlar'da $eytan.

 

 

63- Sedit; Amerika kIzIlderilileri'nde $eytan.

 

 

64- Sekhmet; Eski mIsIrlIlar'da intikam tanrIcasI.

 

 

65- Seth; Eski mIsIrlIlar'da Şeytan.

 

 

66- Shaitan; Şeytan'In Arapca ismidir.

 

 

67- Shiva; (Hindu) Yok edici demektir.

 

 

68- Supay; Inkalar'da yer altI dunyasI tanrIsI.

 

 

69- T'an-mo; Cinliler'de Şeytan'In, ac gozlulugun ve istegin karsIlIgIdIr.

 

 

70- Michael Myers *; 7. Sanat S|Nemada dogaustu korku mitlerinin prensi, Halloween filmlerinin cehennemden cIkmIs eli bIcaklI katili, yok edilemeyen varlIk, kotulugun sembolu.

 

 

71- Tlacolteutl; Meksika'da, dI$kIyla beslenen gunah tanrIcasI.

 

 

72- Ciuacoatl; Meksika'da, geceleri dola$an ve inlemeleriyle sefalet ve savasi cagIran, suratInIn yarIsI kIrmIzI yarIsI siyah di$i tanrIca.

 

 

73- Artemis; (Grek) AynI anda hem bakire, hem bereket tanrIcasI hem de buyucudur. AdI ''dokunulmamI$, bozulmamIs'' anlamIna gelen artemes'ten ya da ''kasap'', ''yok edici'' anlamIna gelen artamos'tan turetilmi$ olabilir.

 

 

74- Chicomecoatl; (Meksika) Vah$i yIlan tanrIca. AynI zamanda insanlara yiyecekleri ve cicekleri bahseder.

 

 

75- Coatlicue; (Meksika) Gune$in gelini ay tanrIca aynI zamanda hem cok guzel hem korkunc derecede cirkin, sevecen ve acImasIz, meltem ve fIrtIna, ya$am ve olumdur.

 

 

76- Namuci; (Hindu) Asla bIrakmayan demektir. Yalan, ser ve nefret tanrIsI olmaS|NIn yanI sIra, olum ve karanlIklar tanrIsIdIr.

 

 

77- Muzungu Maya; Mozakbik'te 'kotu beyaz adam' anlamIna gelen demon.

 

 

78- Ouroboros; En eski caglardan kalan yIlan imgesi, sonsuz bir dongu icinde kendi kendini takip eder, tIpkI yin ve yang gibi zItlarIn bulu$masIdIr. yIlan iyilestirebilir ve yardIm edebilir; yIlan yok edebilir.

 

79- Mara; (olum ya da susuzluk) Budist mitolojide bastan cIkarIcI.

 

 

80- II. Asurbanipal; 9.yy Mezopotamya'S|Nda acImasIzlıklarI ve i$kenceleriyle un salmIs olan Asurlular'In katliamcI imparatoru (askerlerin bacaklarInI kestirip yagmaladIgI yerlerdeki insanlarIn derilerini yuzduruyor, cesetlerini ya da can cekisen bedenlerini gunes altInda curumek uzere yIgInlar halinde bIrakIyordu).

 

 

81- Tiamat; yeryuzunun ilk denizlerinin ya da kaosun tanrIcasI.

 

 

82- Ereskigal; Eski Babil'de 'KaranlIklarIn Kralicesi'. Ishtar'In kIzkardesidir.

 

 

83- Mot; (ibranice) Kenan mitinde olum tanrIsI.

 

 

84- Angra Mainyu (ya da Ehrimen); Zerdust dininde mutlak kotuluk.

 

 

85- Ares; Eski Yunan'da fIrtInalarIn, acImasIzlIklarIn ve koru korune savasIn tanrIsI.

 

 

86- Hekate; Eski Yunan'da chthonic ayinler ve kara buyu tanrIcasI; yeraltI, toprak ve hava uzerindeki gucunu simgeleyen uc yuzu vardi.

 

 

87- Poseidon; Zeus'un oglu (Artemis ve Apollon'un kardesi), Denizler hakimi tanrI. Deniz, toprak ve gokyuzu uzerinde sahip oldugu gucunu simgeleyen uc catallI mIzrak,Şeytan ikonografiS|Ne modern ''tIrmIk'' olarak aktarIlmIstIr.

 

 

88- Nemesis; Zeus tarafIndan gorevlendirilen kutsal korunun (nemos) tanrIcasI, cezalandIrIcI.

 

 

89- Typhon; Eski Yunan'da devasa korkunc Ekhidna ile evlenerek Kerberos, Hydra, Khimaira, Sphinks, Nemea AslanI ve cok sayIda canavarIn dogmaS|Na yol acan dev. YeraltInda yasar ve buyuk patlamalarla lav puskurtur. Zeus'la sonu gelmez bir savasa girer. (Hydra bes ya da yuz basli dev bir yIlandI ve Hades'in (Pluto) kapisinda bekcilik yapan kopek Kerberos'un kimi zaman uc, kimi zaman elli agzI vardI).

 

90- Medusa; Eski Yunan'da sivri disli ve yIlan saclI demon. YeraltInda ya da denizin derinliklerinde yasayan 3 Gorgo'dan biri, Sirenler ve Harpyalar la akraba deniz canavarIdIrlar.

 

 

91- Minotauros; bir bogayla Pasiphae'den dogan Minos donemi Girit'inin eki boynuzlu canavarI.

 

 

92- Kharon; Etruskler'in olum tanrIsI. Genellikle elinde bir tokmak ta$ImaktadIr ve bununla olmek uzere olan insanIn basIna vurur.

 

93- Belial; (ibranice)  Şeytan'In Apokaliptik donemdeki cesitli isimlerinden biri; Mastema, Azazel, Satanail, Sammael, Semyaza ya da iblis.Bu adlarIn kokenleri farklIdIr ve imledikleri varlIklar da, koken ve i$lev yonunden birbirinden farklIdIr (Tum bu adlar arasinda en buyukleri Iblis'tir).

 

 

94- Leviathan ; KenanlI Lotan'dan turetilen ve Babil mitolojisindeki Tiamat ve Yunan mitolojisindeki Hydra'yla iliskili olan, denizlerde dolasan yedi basIi ejderha.

 

 

95- Erinys; Eski Yunan'da oc alma tanrIcalarI, intikam pe$indeki hayalet Alastor'la birlikte insanlarI korkuturlardi.

 

96- Deccal; Apokaliptik yazInda Iblis'le esanlamlI olarak kullanIlan ve kotulugun guclerinin tinsel lideri olan Beliar'dan gelir.

 

 

97- Demon; Yeni Ahit'te dusmus meleklerdir.

 

 

 

98- Haris; Arapca Şeytan demektir., ''bekci'' anlamIna gelir. Diger isimleri ise; Garur, Vesvas, Hannas, Marid, Taif, Fatin, Mezmum, Medhur, Mekzuf, Kefur, Kafir, Mel'un, Hazul, Aduvv, Mudill ve Merid'dir.

 

 

99- Satan; Ibranice Şeytan.


 

    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34

“La Havle Vela Kuvvete İlla
577 275 defa Okundu
MANEVİ SORUNLARINIZ İÇİN
4 358 defa Okundu
Büyük İlişki Uyumlaması
4 962 defa Okundu
Mekân Temizleme Reikisi
3 535 defa Okundu